Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“)

Správce osobních údajů – společnost se sídlem v Kladně, CITY ILLUMINATIONS s.r.o. Libušina 504, IČ: 25231537, DIČ: CZ25231537, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 182426 (dále jen „správce“) vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.

1. Zpracování a ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, se řídí v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

2. Kupující je seznámen s tím, že probíhá zpracování těchto jeho osobních a kontaktních údajů: jméno a příjmení (u podnikatele i obchodní firma, IČ, DIČ a sídlo), adresa doručení, adresa elektronické pošty (e-mail), telefonní číslo, nákupní historie (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující je seznámen se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, který se tak stává správcem poskytnutých osobních údajů (dále jen „správce“), a to pro účely definované obchodní smlouvou, obchodními sděleními a pro účely plnění právních povinností správce.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě. Osobní údaje je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

5. Regulace ochrany osobních údajů umožňuje, aby správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele. Zpracovatelem osobních údajů je každý subjekt, který ze zákonných důvodů na základní pověření či zmocnění správcem zpracovává osobní údaje (např. účetní firma, dopravce, poskytovatel softwaru nebo online služeb).

6. Uvedené osobní údaje mohou být zpracovány jak manuálně, v tištěné podobě, tak automatizovaně, v elektronické podobě, a budou zpracovány výlučně ke shora vyjmenovaným účelům a nebudou předávány dalším osobám (mimo výjimky stanovené výše). Správce bude osobní údaje kupujícího zpracovávat v souladu s jednotlivými účely zpracování a zákonnými požadavky. Kupující má právo kdykoliv v průběhu této doby podat námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to stisknutím jednoho tlačítka např. na konci newsletteru, při dokončování objednávky, ve svém uživatelském účtu, nebo zasláním žádosti o výmaz svých osobních údajů na kontaktní e-mailovou adresu správce, písemně na adresu správce nebo do datové schránky správce.

7. Osobní údaje kupujícího budou správcem uchovány podle zákonných lhůt, a to v elektronické podobě s využitím výpočetní techniky s odpovídajícími bezpečnostními opatřeními (zaheslované přístupy) a v listinné podobě v sídle správce za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, tak aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

8. V případě, že by se kupující domníval, že správce nebo zpracovatel (čl. 5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.1. požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.2. požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9. Požádá-li kupující správce o informaci o zpracování svých osobních údajů (jaká osobní data jsou shromažďována, za jakým účelem, po jakou dobu), je mu správce povinen v zákonné lhůtě stanoveným způsobem tuto informaci předat.

10. Kupující má právo na zajištění práv subjektů osobních údajů dle čl. 13-22 GDPR. Žádost může podat elektronickou cestou, písemně nebo datovou schránkou.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.